غروب در بیمارستان روسی ماکو

آفتاب غلط زنان از کنار خرابه های این مکان میگذشت و یاد آور سالهایی میشد که…

بسوی دره آناسو

بسوی دره آناسو یا انسور در ماکو بعد از ظهر همراه دوست عزیزم کیوان سلیمانی بسوی…

غروبی از پارک شادی

غروبی از پارک شادی ماکو توسط امید قهرمان  

غروب در قلعه قبان

غروب در قلعه قبان امروز غروب مهمان قلعه تاریخی قبان ماکو بودیم ، شما نیز همان…