شبی در برج ماکو

بعد از اینکه به برج رسیدیم دوستم آتش زیبایی به پا کردن و بعد از گذاشتن…

ماکو شهری میان کوه ها

ماکو شهری است مرزی و کوهستانی که مابین چتر سنگی قیه و کوه سبد قرار دارد

کوه سبد

کوه سبد ماکو

ماکو

زیبایی چشم نواز پرتو خورشید بر روی شهر ماکو و کوههای زیبای آن

کوه سبد

کوه سبد سبد داغی ماکو توسط امیدرضا قهرمان زاده