شبی در کوهستان ماکو

بعد از گرفتن ویدئو ها آماده غلبه تاریکی شدیم ، خورشید از آرارات فاصله گرفته بود…

ییلاق ریحانلو

تصاویری از ییلاق ریحانلو

خانه های کاهگلی روستای قرمزی داش

به یاد خاطره ها و به سوی ییلاق ریحانلو و قرمزی داش حرکت کردیم و بنده…

شهر زیبای ماکو از ارتفاعات

شهر زیبای ماکو از ارتفاعات پیرو پست دره قوزلو