ماکو در گذر زمان

ماکو در گذر زمان

تصویر قدیمی شهر ماکو

دو تصویر قدیمی از شهر ماکو که در کتب تاریخی چاپ شده اند ، مربوط به…

دیوار های قلعه قبان ماکو

دیوار ها و درب های قلعه اوراتویی قبان در شهر سنگی ماکو این قلعه در زیر…

قلعه قبان

این قلعه که تاریخ آن دقیقا مشخص نیست؛ در بافت قدیمی این شهر با دیوارها و…