پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘هاچا’

دره قوزلو

دره قوزلو پشت کوه قیه

omid.ghahreman 622

مدتی بود برای دره قوزلو برنامه چیده بودیم ولی به خاطر مشغله فرصت نمیشد تا اینکه عزم را جزم کردیم و راه افتادیم. از فلکه یادبود ماکو شروع کردیم و