پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘قوزلو’

دره قوزلو

دره قوزلو پشت کوه قیه

omid.ghahreman 1063

مدتی بود برای دره قوزلو برنامه چیده بودیم ولی به خاطر مشغله فرصت نمیشد تا اینکه عزم را جزم کردیم و راه افتادیم. از فلکه یادبود ماکو شروع کردیم و