پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘غار تشتگاه’

غار تشتگاه ماکو

غار تشتگاه ماکو

omid.ghahreman 2096

در ادامه پست روز زمستانی در قوزلو بعد از صرف صبحانه و چای آماده حرکت به غار تشتگاه شدیم و از قوزلو به سمت شمال و جهت ساعت دو حرکت کردیم. بعد گذشت از دامنه کوه و چندین دیواره به ورودی غار رسیدیم.