پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘شهرستان’

دامداماج رند

روستای رند ماکو با کلاهک سنگی بسیار زیبا

omid.ghahreman 1271

روز آفتابی زیبایی بود که به همراه خانواده بسوی دامداماج روستای رند ماکو حرکت کردیم ، دامداماج کلاهکی کوچک نسبت به کلاهک سنگی ماکو بود که از دیواره آن آب گوارایی بصورت قطره وار سرازیر می شد. بعد از انتخاب محل استراحت و باز کردن کوله ها به کاوش محل پرداختیم