پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘دره قوزلو ماکو’

دره قوزلو

دره قوزلو پشت کوه قیه

omid.ghahreman 1011

مدتی بود برای دره قوزلو برنامه چیده بودیم ولی به خاطر مشغله فرصت نمیشد تا اینکه عزم را جزم کردیم و راه افتادیم. از فلکه یادبود ماکو شروع کردیم و