گردشی در کوهپایه های مورس

omid.ghahreman . نوشته شده در طبیعت, کوه ها, ماکو 523 بدون نظر

روستای پره خودک یکی از روستاهای خاص ماکو است که در کوه پایه های کوه مورس قرار دارد ، وقتی که به کوهپایه های کوه مورس رسیدیم کوهستان طاقتی نداشت و در جنگ با زمان تمام توانش را باخته بود ، آری کوه پایه های مورس اسیر فرسایش شده بود و انگار ضعف هستی را در مقابل زمان به رخ میکشید

میوه های وحشی مانند قره جوز ، یمیشان ، داغ آلماسی لذت مسیر را دو چندان میکرد ، گاهی بر روی سنگ هایی که از ریزش کوه انباشته شده بودند مینشستیم و من به خودم میگفتم .  . . ای انسان چه چیزی تو را در مقابل پروردگارت مغرور ساخته است

امیدرضا قهرمانزاده omid.ghahreman

دامنه های کوه مورس

دامنه های کوه مورس

طبیعت زیبا

طبیعت زیبا

هوای مه آلود و گوسقندان در حال چرا

هوای مه آلود و گوسقندان در حال چرا

بارش باران

بارش باران

روستای پره خودک در ماکو

روستای پره خودک در ماکو

روستای پره خودک در ماکو

روستای پره خودک در ماکو

روستای پره خودک در ماکو

روستای پره خودک در ماکو

فرسایش کوهستان در کوه پایه های مورس ماکو

فرسایش کوهستان در کوه پایه های مورس ماکو

قره جوز

قره جوز

فرسایش کوهستان در کوه پایه های مورس ماکو

فرسایش کوهستان در کوه پایه های مورس ماکو

زیبایی طییعت بکر

زیبایی طییعت بکر

داع آلماسی

داع آلماسی

یییمیشان در کوهپایه های مورس

یییمیشان در کوهپایه های مورس

فسیل چوب در کوهستان ماکو

فسیل چوب در کوهستان ماکو

فرسایش کوههای ماکو

فرسایش کوههای ماکو

زیبایی بر روی سنگ ها

زیبایی بر روی سنگ ها

دیدگاهتان را بنویسید